Pезултати

  • Извършени 2 проучвания на състоянието на влажните зони и защитените зони от Натура 2000 в общините покрай река Дунав -1 за България и 1 за Румъния;
  • Преведени 4 информационни семинара в България и 4 в Румъния;
  • Разработена обща стратегия за управление на защитените територии и подписан Меморандум за разбирателство и бъдещо сътрудничество;
  • Проведени два пътуващи скаутски лагера в защитени територии в България и Румъния;
  • Проведени 8 почистващи кампании под надслов „Сливи за смет“ 4 в България и 4 в Румъния;
  • Разработен и промоциран документален филм по проекта;
  • Разработен интернет сайт по проекта;