цели

Идея на проекта :

Идеята за проекта дойде от народната българска приказка на Ран Босилек „Сливи за смет“.

 

Един селянин намислил да ожени сина си за добро и работно момиче. Натоварил кола със сливи. Тръгнал по селата да ги продава.

— Хайде сливи за смет, сливи за смет! — викал селянинът и карал колата по улиците.

Разбързали се жени, моми, баби да метат къщите. Надпреварвали се коя повече смет да събере, та повече сливи да вземе. Една носи цял чувал, друга — крина, трета — престилка. Носят и се хвалят:

— Я погледнете колко смет събрах из къщи! Добре, че дойде такъв глупав сливар, да му я дадем за сливи!

Селянинът вземал смет, давал сливи. По едно време дошло хубаво момиче. То стискало смет в кърпа.

— Е-е, хубава девойко, много малко си събрала — казал сливарят. — За толкова смет какви сливи ще ти дам!

— Нямаме повече, чичко, никак нямаме. Тая смет не е от нашата къща. Дадоха ми я съседите, задето им помагах да метат.

Сливарят като чул това, много се зарадвал.

— Такова чисто и работливо момиче, което не държи смет в къщи, ще бъде най-добрата къщовница за моя син — рекъл си той и го взел за снаха.

 

Решихме, че можем да използваме името на приказката като надслов за почистващите кампании по проекта. Планираме първо да идентифицираме екологичните проблеми в пограничните области, след което да проведем информационни кампании за повишаване на общественото съзнание и за мотивирането на хората да се включат в действия за опазване на околната среда и на края да организираме и самите почистващи кампании в градовете и в защитените територии по поречието на река Дунав.

Основната цел на проекта

е да информира населението от двата погранични региона за флората и фауната в защитените територии и да ангажира хората в конкретни действия за опазване на околната среда в градовете и в защитените зони от Натура 2000.

Принос към резултатите на програмата:

Индикатор: Брой общи стратегии, политики или планове за управление и валоризация (включително за повишаване на информираността) на културното и природно наследство чрез неговото възстановяване и популяризиране за устойчиво икономическо използване;

– изучаване на дивия живот в защитените целеви области по поречието на Дунав от окръг Мехединци и от общините от Видин до Оряхово;

– разработена съвместна стратегия за управление на защитени територии в района на трансграничната целева област;

кампании под надслов „СЛИВИ ЗА СМЕТ” за повишаване на обществената информираност за защитените територии и провокиране на преки действия за почистване на замърсените площи;

– Пътуващ скаутски лагер в защитените територии от окръг Мехединци и в общините от Видин до Оряхово

 Индикатор: Площ на местообитанията, подкрепени за постигане на по – добър консервационен статут (ха) (ИСП)

– Намаляване на замърсяването в зоните от Натура 2000 чрез преки действия за почистване – част от скаутския лагер

Проучени зони на Натура 2000, защитени територии и влажни зони, разработена стратегия за съвместно управление