Описание

Извършване на Проучване на състоянието на влажните зони и защитените зони от Натура 2000 в общините покрай река Дунав от Видин до Оряхово  в България и в Румъния от Свиница до Салчия

 Проучването ще включва идентифициране и Анализ на влажните зони и защитените зони от НАТУРА 2000; специфични мерки и препоръки за опазване, поддържане и възстановяване на влажните и защитените зони; добри европейски практики за управление на влажни зони и защитени зони от НАТУРА 2000 и за иновации за защита и опазване на екосистемите; Подробна карта на влажните зони, защитени територии и НАТУРА 2000 места по река Дунав от Видин до Оряхово в Бъолгария и от Свиница до Салчия в Румъния.

Организиране на 4 информационни семинара в България (Видин, Лом, Козлодуй и Оряхово) и 4 в Румъния (Дробета Турну Северин, Дубова, Еселница и Свиница)

 Основната цел на семинарите е да представят пред заинтересованите страни състоянието на защитените зони, влажните зони и зоните от Натура 2000, намиращи се по поречието на река Дунав, информация за местообитания, видове животни, птици и растения от двете страни на реката. По време на семинарите ще се представи резюмирана версия на Проучванията, идентифицираните екологични проблеми в регионите, ще се обсъдят възможностите за разрешаването им.

Разработване на обща стратегия за управление на защитените територии в граничните региони, обхванати по проекта

Стратегията ще включва: Мерки за опазване на видовете и местообитанията, описание на защитените зони; конкретни мерки и препоръки, които могат да бъдат прилагани от местните власти и заинтересованите страни за управление на защитените територии; Програми и стратегически действия за подобряване на природо защитния статус на видовете и местообитанията в ТГС региона; европейски практики за управление на зони от Натура 2000;

Организиране на два пътуващи скаутски лагера в защитени територии в България и Румъния

 В двата лагера ще вземат участие 10 младежи от България и 10 младежи от Румъния. Лагерът ще се състои от 3 части.

  • – Посещение на замърсени обекти в защитени зони от Натура 2000 и почистване на някои от тях.
  • – Посещение на влажните зони и защитените зони от Натура 2000 по поречието на река Дунав и запознаване с флората и фауната.
  • – Изработването на на арт обекти от събраните боклукци, които ще бъдат показани по време на почистващата кампания «Сливи за смет»

Разработване на промоционален документален филм по проекта

С цел промоциране на проекта и привличане на вниманието на общността към проблемите свързани с опазването на околната среда ще разработим по проекта документален филм с продължителност 40 минути. Филмът ще съдържа кадри от еко инициативи като скаутския лагер, кратка информация за защитените зони в целевия регион, флората и фауната от двете страни на река Дунав и интервюта с местни еколози. Филмът ще се разпространява по време на почистващата кампания и на финалната конференция по проекта на DVD. Той ще бъде на български език със субтитри на английски и румънски.

Организиране на почистващи кампании под надслов “Сливи за смет” на 4 места в България и на 4 места в Румъния

 Кампаниите ще се проведат в градовете Видин, Лом, Козлодуй и Оряхово в България и в Дробета Турну Северин, Оршова, Гърла Маре и Врата в Румъния. С цел привличане на повече доброволци като участници в почистващата кампания, един месец предварително ще пуснем съобщения с конкретните дати и информация за местата, където ще се проведе кампанията по различни медийни канали. На участниците в кампаниите ще се раздадат промоционални материали – тениски и шапки.

Организиране на информационни кампании в две училищата в Дробета Турну Северин и в две училища във Видин

 Първата информационна кампания ще се проведе на 02 Февруари – Деня на влажните зони в училища във Видин и в Дробета Турно Северин. Във всяка кампания ще участват 150 деца, на които ще бъдат раздадени рекламни материали и ще им се представи адаптирана за тяхната възраст информация за защитените зони от Натура 2000.
Втората информационна кампания ще се проведе по повод деня на Дунав на 29 юни отново в училища във Видин и в Дробета Турно Северин. По време на тази кампания преподавател еколог ще представи на децата, адаптирана за възрастта им информация за флората и фауната в двата региона.

Разработване на интернет сайт по проекта

Интернет сайтът ще съдържа подробно описание на проекта, партньорите, база данни, състояща се от всички разработени в рамките на проекта продукти и брошури. Сайтът ще е триезичен на румънски, български и английски език.

Финална конференция

  В края на проекта ще се организира конференция в област Видин. В нея ще участват 50 представители на местната власт, медии, екологични организации и други заинтересовани страни. По време на тази конференция ще се представят постигнатите резултати по проекта разработените две Проучвания и Стратегията за управление на защитени територии в ТГС региона. Основната цел на конференцията е да се обсъди Стратегията и да се получи обратна връзка за нея от участниците. В края на конференцията е планирано всички участници да подпишат Меморандум за бъдещо сътрудничество в областта на опазването на защитените територии и зони от Натура 2000.