РПУР – Видин

Сдружение „Регионални партньорства за устойчиво развитие – Видин“ РПУР – Видин                Сдружение РПУР-Видин има над 10 години опит в разработването и изпълнението на проекти финансирани от фондове и програми, като се започне с програма ФАР, Трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007 – 2013 г. и други донорски институции, като Сдружението е изпълнявало ролята на водеща или […]

Сдружение Про-Мехединци

Сдружение Про-Мехединци е неправителствена организация, основана през 2007 г., с явна мисия за подпомагане цялостното устойчиво развитие в Мехединци чрез насърчаване на природните и културни ценности на регионално, национално и европейско ниво. Сдружението си поставя цели, както е посочено и в неговия устав, да защитава и поддържа чиста околна среда, да повишава активното участие на […]

Фондация „Феникс – 21 век“

Фондация “Феникс – 21 век” има доказан опит в разработването и изпълнението на проекти по европейски програми, като ТГС Румъния-България 2007 – 2013 г. и други програми. Организацията разполага с квалифицирани експерти, които са изпълнявали меки мерки, като например обучения, проекти за развитие на туризма, организиране на работни срещи и семинари, изложби и танцови изпълнения, […]